solidariedade galega
solidariedade galega

¿QUEN SOMOS?

Solidariedade Galega é unha Organización Non Gobernamental para o Desenvolvemento (ONGD), de carácter laico e independente, que nace no ano 1997 da preocupación dun grupo de profesionais galegos da sanidade pola situación sanitaria dos países do Sur. Está inscrita no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento co número SGPA 97/11-ONGD-55 e no Rexistro Central de Asociacións co número 2004/007616-1 (SC).

Solidariedade Galega ten como obxectivo traballar en tres campos de actuación:

O fin último é mellorar as condicións da saúde, para o que decidimos prestar asistencia sanitaria especializada ás persoas que viven en condicións de exclusión social nas zonas deprimidas dos países do Sur.

Como áreas de funcionamento da ONGD e responsables das mesmas temos:

colabora con solidariedade galega

© 2007-2008 solidariedadegalega.org todolos dereitos reservados.
www.medweb.es. www.tawdis.net. Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS